بایگانی برچسب ها:فكري در مورد جوانان افغان»

7

اکتبر

انديشه در مورد جوانان افغان

افغانستان یکی از کشورهای است كه تازه به طرف ترقي روان است.از مجموع ٢٥ میلیون نفر جمعیت تقريبي اين كشور ١٠ میلیون نفر در بين سنين ١٥ تا٣٠ ساله قرار دارند. در حقيقت ٤٥% جمعيت افغانستان را بر اساس سرشماری مرکزی كشور جوانان تشکیل می‌دهد. ولي اگر وضعيت جوانان افغانستان را با ديگر كشورهاي مقايسه كنيم به این نتيجه مي رسيم که نسل جوان افغانستان یک نسلي است كه از هرنگاه چه تعليم و تعلم فراموش شده است.

جوانان افغانستان در هنگام جريانات بحران هاي اقتصادي و اجتماعي آسيب هاي و ضررهاي قابل توجهي متحمل شده اند. اين جواانان فراموش شده سالهاي ابتدايي جواني شان را در فضاي كه آلوده از جنگ فتنه وخشونت سپري نموده اند واين خود ضربات قابل توجهي را بر روح وروانشان وارد كرده است.جوانان افغانستان كه در حقيقت آينده سازان اين كشور محسوب ميشود از بي سوادي رنج ميبرند. به گونه كه 80 % اين طبقه بي سواد اند يعني از نعمت سواد محروم اند . وتعدادي هم در كشور هاي همسايه از جمله پاكستان و ايران در مهاجرت به سر ميبرند.
براي اينكه وضعيت كنوني جوانان افغانستان را به بررسي بگيرم كه تا چه حد اكنون از آزادي ويا عدم آزادي بر خورد دارند. بايد وضعيت گذشته اين نسل فراموش شده از پرده چشم بگذرانيم.اگر از زمان رژيم طالبان ياد آوري كنيم يعني پنج سال پيش وضعيت جوانان افغان كه در دوره رژيم طالبان بود . در حال و آن دوره تاريك را به مقايسه بگيريم به اين موضوع پي خواهيم برد كه دوره پنج سال پيش براي جوانان افغانان دوره تاريكي محسوب ميشود.جوانا در آزمان از حقوق خود محروم بودند و خصوصآ طبق اناث يعني طبقه دختران افغان به هيچ وجه اجازه درس خواندن وبه مكتب رفتن را نداشتند. و پسران هم با محدوديت هاي زيادي به تحصيلشان ادامه ميدادند.يعني در كل جوانان افغان در امورد شخصي شان در آن زمان هيچ اختياري نداشتند.
با مقایسه‌ی دوره هاي قبلی كه جوانان از حقوقات خويش محروم بوده اند و و دوره جدید كه اين دوره ويا رژيم توانسته است كه تا از مشكلات جواني قدري بكاهد. به گونه كه جوانان افغان توانستند كه به آزادي گفته ميتوانيم نسبي دست يابند ولي اين آزادي هاي نسبي دردي جوانان افغان كه از سالهاي ابتدايي جواني شان در دل دارند را درمان نخواهد كرد يعني آزادي به تنهاي نميتواند كه كاري پيش ببرد.
موضوع مهم كه براي جواني خيلي با ارزش است مسله تحصيلشان ميباشد. ضربه مهم كه براي جوانان افغان از جمله جوانان بدخشان رسيده است بيشتر بي نتيجه ماندن آزمون كانكور سال 1389 ميباشد . و تا اندازه كه من از ديد خود مي نيگرم سال 1389 هم براي جوانان كه آزمون كنكور دادند خيلي مايوس كننده بود.
جوانان افغان با توجه به نوعيت رژيم جديد براي بقاي آينده شان در مورد تحصيل خيلي حساس اند . تعداي زيادي جوانان افغان ياد گيري زبان انگلسي و كامپيوتر را ضرورت مبرم براي كشور ميشمارند و متسفانه كه فراگيري اين آموزش براي عده اي از جوانان افغان مهيا است ولي جوانان كه در گوشه وكنار زنده گي ميكنند از اين نعمت محروم اند.
جوانان ميتوانند كه فعاليت هاي بهتر و بيشتري را در امور اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي ، ورزشي و حتي سياسي انجام دهند وبا در نظر گرفتند انجام امورات فعلي سران بعضي از مقام هاي دولتي گفته ميتوانم كه جوانان بهتر تر از آنها نقش بازي خواهند نمود
جوانان امروز افغان با درايت كامل و با احساس وطندوستي براي كشور شان كار ميكنند. تعدادي هم براي جبران دروس كه در هنگام جنگ بدور مانده اند شب وروز را در درس خواندن سپري ميكنند ، برخي هم هم از نعمت سواد محروم اند در پيشه زراعت مشغول اند عده اي هم بعد از مهاجرت هاي طولاني كه به كشورشان بازگشتند و كسب هاي كه در زمان مهاجرت آموخته اند به كشور خود صادقانه ارايه ميكنند.
همچنان نظريات شما را در خصوص اين مقاله خواهانم .