بایگانی برچسب ها:اعتياد جوانان افغان به مواد مخدر»

12

اکتبر

مشكلات فرا راه جوانان افغان

يكي از اساسي ترين مشكل كه فرا راه جوانان افغان قرار گرفته و از عمده ترين مشكلات ايشان محسوب ميشود. اعتياد به مواد مخدر ميباشد كه مشكلي مبرم نه تنها براي جوانان افغان بلكه براي جامعه افغاني هم به شمار ميرود.
بيشترين جوانان افغان كه به مواد مخدر روي آورده اند دليل عمده اين سبب را فقر و نبودن كار ميداند.
حقيقت هم است در افغانستان به همان پيمانه كه افراد فقير زيست ميكنند به همان اندازه انسان هاي مقام طلب خودخواه و ثروت مند هم زنده گي دارند كه اين افراد نه تنها كه توجه براي جوانان افغان نمي نمايد بلكه بيشتر از وجود اين نسل در جمع آوري ثروتشان استفاده ميكنند.
نبودن كار كه از عوامل اساسي جوانان افغان محسوب ميشودو از اين ناحيه رنج هاي نيز ميبرند . اين طبقه خصوصآ پسران مجبور اند تا براي دريافت لقمه ناني دست به مهاجرت هاي دراز مدت بزنند.حتي كه تعدادي از اين جوانان در همين راه كشته ميشوند وتعدا باقي مانده هم يا ترك وطن مينمايند يا 10الي20 سال دوري وطن را متحمل ميشوند تا لقمه ناني براي فاميل و بسته گانشان بيابند.
فقر و غريبي مردم افغانستان اين جوانا را به دور از وطن در كشور هاي بيگانه ميكشانند.بيشترين مهاجرين افغان در كشور هاي همسايه از جمله پاكستان وايران به سر ميبرند از يك طرف اين مهاجرين از سوي نيروهاي انتطامي اين دو كشور مورد آزار و اذيت قرار ميگيرند و از سوي ديگر در جريان كار از ساختمانها به زمين مي افتند و كشته ميشوند.
مهاجرين و جوانان افغاني كه در سرزمين همسايه ما كشور ايران به سر ميبرند با اين گونه مشكلات بيشتر دست و پنجه نرم ميكنند.
علاوه بر اين مشكلات!مشكل اعتياد به مواد مخدر هم در اين كشور ميان جوانان افغان پيدا ميشود وبعد از اعتياد شدن به مواد مخدر يا دوباره به كشور عودت ميكنند يا اينكه در ايران به گونه شكنجه آميز زنده گي ميكنند
گفته ميتوانم كه اعتياد جوانان افغان به مواد مخدر بيشتر تحفه كشور ايران براي افغانستان است.