بایگانی موضوعی برگه ها:دسته‌بندی‌نشده»

26

اکتبر

فراغ ويا فراغت كلمه دانستي براي جوانان

کلمه‌ «فراغ» یا «فراغت» در زبان‌ محاوره‌ و ادبیات‌ عامه‌، دارای‌ چندمعنی‌ متفاوت‌ است‌; یک‌ معنی‌ آن‌، فارغ‌ بودن‌، فراغت‌ داشتن‌ و بیکاری‌است‌. معنی‌ دیگر آن‌ خلاف‌ «شغل» است‌; یعنی‌ دست‌ کشیدن‌ از کار، به‌پایان‌ رساندن‌ امری‌، رها شدن‌ و رهیدن‌ از کاری‌ و خالی‌ شدن‌ ازکوششی‌ و معنی‌ آخر آن‌ در ترکیب‌ «فراغ‌ بال‌»، آسودگی‌ خاطر و آسایش‌است‌ که‌ در برابر رنج‌ و سختی‌ به‌ کار برده‌ می‌شود.
«اوقات فراغت»، یکی از سرمایه های ارزشمند و گنج های نهان است. به شرط آن که توانایی استخراج و بهره گیری از این گنج را داشته باشیم.
این که گفته اند:«فرصت، به دست آمدنی نیست؛ بلکه به دست آوردنی است» کلامی درست است و کار کسانی است که خلاقیت آنان در «مدیریّت زمان» و ا ستفاده از «فرصت های موجود»، سبب می شود که زمان، گسترش یابد و از «هیچ»؛ «خیلی چیزها» پدید آید.
مثلاً اگر «تعطیلات»، نوعی فرصت و مهلت است، بدون برنامه ریزی برای استفاده از آن، این «منبع سود»، به راحتی تبدیل به «کانون زیان» می شود و این سرمایه از کف می رود.
این گونه است که ایّام فراغت، به ایّام حسرت تبدیل می شود و سرمایه به زیان

13

اکتبر

فرادي افغانستان توسط كي ها رقم خواهد خورد.

بدون شك آينده افغانستان به جوانان لايق امروز تعلق دارد واين جمله را نيز ريس جمهور كشور حامد كرزي در دومين نشست اجلاس شوراي جوانان افغانستان كه در 15-6-1390برگزار شده بود ابراز داشت.
در اين جلسه حامد حامد کرزی در دیدار با شماری از جوانان افغانستان پيرامون آموزش جوانان افغان تاکید کرد. وي در مورد مشكلات فعلي افغانستان نيز سخن رانده و گفت كه سرمنشه اين همه مشكلات افغانها در جامعه افغاني ناشي از عدم تعليم جوانان و استفاده به شكل معقول از مفكوره هاي واستعداد هاي اين نسل است. او نيز به ادامه تحصيل جوانان تاكيد كرد.
افغانستان يك كشور جنگ زده است . نشيب و فرازهاي بسياري را اين كشور پيموده است مورد هجوم بسياري از جهان طلبان قرار گرفته است. ولي اكنون نياز به اشخاصي دارد كه از اين گرداب ويراني اين كشور را بكشد.بدون ترديد اين اشخاص فعال فردا،جوانان افغان برحال ميباشند.يعني به نظر من آينده افغانستان به دست اين نسل نوپا و تازه مفكوره رقم خواهد خورد.
در حال حاضر هر كشور كه بخواهد چه صدمه اقتصادي چه فرهنگي وچه اجتماعي به افغانستان برساند ،در اين تصميم اش موفق ميگردد. زيرا نه اين ملت در اين كشور كساني دارد كه منفعت ملت را بالاي منفعت شخصي خود ترجيح دهد، نه نسل را دارد كه از تعليم بهره مند باشد، و نه جوانان را دارد كه از تجربه هاي مثمر برخوردارباشند.پس در هر صورت از هرنگاه جامعه افغاني از جمله جامعه هاي كه فاقد حقوق خود اند به شمار ميرود.
افغانستان اگر كه از هرنگاه چه از نگاهي انتظامي و اقتصادي غني باشد. بازهم در مقابل تجاوز هاي فكري كشور هاي اشغال گر شكست ميخورد .زيرا پول و قدرت كاري را به موفقيت نمي رساند.در اين جا نياز بشتر به علم و هنر است تا زمانيكه افغانستان يك جامعه با سواد نداشته باشد به پيروزيي نايل نخواهد آمد. اين جامعه با سواد و متفكر با تلاش جوانان كه منافع مردم را بر منافع خود ترجيح دهند . ودر تلاش خدمت باشند، علم كمايي كنند ، هنر بياموزند به وجود خواهد آمد.
با در نظرداشت بر رسي اوضاع فعلي جوانان و مفكوره هاي كه اين نسل برا ي خدمت در اين كشور در سر خود مي پرورانند . به سراحت گفته ميتوانم كه اين نسل جديد داراي مفكوره وپاليسي خاصي است. و اگر اين نسل تعليم درست شود، زمينه تحصيل براي شان در خارج از كشور مهيا شود ، و بالاي اين نسل تلاش شود. نتيجه خوبي خواهد داشت زيرا موفقيت و پيروزي فرداي افغانستان از حالا در جبين اين نسل هويدا و آشكار است.

12

اکتبر

مشكلات فرا راه جوانان افغان

يكي از اساسي ترين مشكل كه فرا راه جوانان افغان قرار گرفته و از عمده ترين مشكلات ايشان محسوب ميشود. اعتياد به مواد مخدر ميباشد كه مشكلي مبرم نه تنها براي جوانان افغان بلكه براي جامعه افغاني هم به شمار ميرود.
بيشترين جوانان افغان كه به مواد مخدر روي آورده اند دليل عمده اين سبب را فقر و نبودن كار ميداند.
حقيقت هم است در افغانستان به همان پيمانه كه افراد فقير زيست ميكنند به همان اندازه انسان هاي مقام طلب خودخواه و ثروت مند هم زنده گي دارند كه اين افراد نه تنها كه توجه براي جوانان افغان نمي نمايد بلكه بيشتر از وجود اين نسل در جمع آوري ثروتشان استفاده ميكنند.
نبودن كار كه از عوامل اساسي جوانان افغان محسوب ميشودو از اين ناحيه رنج هاي نيز ميبرند . اين طبقه خصوصآ پسران مجبور اند تا براي دريافت لقمه ناني دست به مهاجرت هاي دراز مدت بزنند.حتي كه تعدادي از اين جوانان در همين راه كشته ميشوند وتعدا باقي مانده هم يا ترك وطن مينمايند يا 10الي20 سال دوري وطن را متحمل ميشوند تا لقمه ناني براي فاميل و بسته گانشان بيابند.
فقر و غريبي مردم افغانستان اين جوانا را به دور از وطن در كشور هاي بيگانه ميكشانند.بيشترين مهاجرين افغان در كشور هاي همسايه از جمله پاكستان وايران به سر ميبرند از يك طرف اين مهاجرين از سوي نيروهاي انتطامي اين دو كشور مورد آزار و اذيت قرار ميگيرند و از سوي ديگر در جريان كار از ساختمانها به زمين مي افتند و كشته ميشوند.
مهاجرين و جوانان افغاني كه در سرزمين همسايه ما كشور ايران به سر ميبرند با اين گونه مشكلات بيشتر دست و پنجه نرم ميكنند.
علاوه بر اين مشكلات!مشكل اعتياد به مواد مخدر هم در اين كشور ميان جوانان افغان پيدا ميشود وبعد از اعتياد شدن به مواد مخدر يا دوباره به كشور عودت ميكنند يا اينكه در ايران به گونه شكنجه آميز زنده گي ميكنند
گفته ميتوانم كه اعتياد جوانان افغان به مواد مخدر بيشتر تحفه كشور ايران براي افغانستان است.

7

اکتبر

انديشه در مورد جوانان افغان

افغانستان یکی از کشورهای است كه تازه به طرف ترقي روان است.از مجموع ٢٥ میلیون نفر جمعیت تقريبي اين كشور ١٠ میلیون نفر در بين سنين ١٥ تا٣٠ ساله قرار دارند. در حقيقت ٤٥% جمعيت افغانستان را بر اساس سرشماری مرکزی كشور جوانان تشکیل می‌دهد. ولي اگر وضعيت جوانان افغانستان را با ديگر كشورهاي مقايسه كنيم به این نتيجه مي رسيم که نسل جوان افغانستان یک نسلي است كه از هرنگاه چه تعليم و تعلم فراموش شده است.

جوانان افغانستان در هنگام جريانات بحران هاي اقتصادي و اجتماعي آسيب هاي و ضررهاي قابل توجهي متحمل شده اند. اين جواانان فراموش شده سالهاي ابتدايي جواني شان را در فضاي كه آلوده از جنگ فتنه وخشونت سپري نموده اند واين خود ضربات قابل توجهي را بر روح وروانشان وارد كرده است.جوانان افغانستان كه در حقيقت آينده سازان اين كشور محسوب ميشود از بي سوادي رنج ميبرند. به گونه كه 80 % اين طبقه بي سواد اند يعني از نعمت سواد محروم اند . وتعدادي هم در كشور هاي همسايه از جمله پاكستان و ايران در مهاجرت به سر ميبرند.
براي اينكه وضعيت كنوني جوانان افغانستان را به بررسي بگيرم كه تا چه حد اكنون از آزادي ويا عدم آزادي بر خورد دارند. بايد وضعيت گذشته اين نسل فراموش شده از پرده چشم بگذرانيم.اگر از زمان رژيم طالبان ياد آوري كنيم يعني پنج سال پيش وضعيت جوانان افغان كه در دوره رژيم طالبان بود . در حال و آن دوره تاريك را به مقايسه بگيريم به اين موضوع پي خواهيم برد كه دوره پنج سال پيش براي جوانان افغانان دوره تاريكي محسوب ميشود.جوانا در آزمان از حقوق خود محروم بودند و خصوصآ طبق اناث يعني طبقه دختران افغان به هيچ وجه اجازه درس خواندن وبه مكتب رفتن را نداشتند. و پسران هم با محدوديت هاي زيادي به تحصيلشان ادامه ميدادند.يعني در كل جوانان افغان در امورد شخصي شان در آن زمان هيچ اختياري نداشتند.
با مقایسه‌ی دوره هاي قبلی كه جوانان از حقوقات خويش محروم بوده اند و و دوره جدید كه اين دوره ويا رژيم توانسته است كه تا از مشكلات جواني قدري بكاهد. به گونه كه جوانان افغان توانستند كه به آزادي گفته ميتوانيم نسبي دست يابند ولي اين آزادي هاي نسبي دردي جوانان افغان كه از سالهاي ابتدايي جواني شان در دل دارند را درمان نخواهد كرد يعني آزادي به تنهاي نميتواند كه كاري پيش ببرد.
موضوع مهم كه براي جواني خيلي با ارزش است مسله تحصيلشان ميباشد. ضربه مهم كه براي جوانان افغان از جمله جوانان بدخشان رسيده است بيشتر بي نتيجه ماندن آزمون كانكور سال 1389 ميباشد . و تا اندازه كه من از ديد خود مي نيگرم سال 1389 هم براي جوانان كه آزمون كنكور دادند خيلي مايوس كننده بود.
جوانان افغان با توجه به نوعيت رژيم جديد براي بقاي آينده شان در مورد تحصيل خيلي حساس اند . تعداي زيادي جوانان افغان ياد گيري زبان انگلسي و كامپيوتر را ضرورت مبرم براي كشور ميشمارند و متسفانه كه فراگيري اين آموزش براي عده اي از جوانان افغان مهيا است ولي جوانان كه در گوشه وكنار زنده گي ميكنند از اين نعمت محروم اند.
جوانان ميتوانند كه فعاليت هاي بهتر و بيشتري را در امور اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي ، ورزشي و حتي سياسي انجام دهند وبا در نظر گرفتند انجام امورات فعلي سران بعضي از مقام هاي دولتي گفته ميتوانم كه جوانان بهتر تر از آنها نقش بازي خواهند نمود
جوانان امروز افغان با درايت كامل و با احساس وطندوستي براي كشور شان كار ميكنند. تعدادي هم براي جبران دروس كه در هنگام جنگ بدور مانده اند شب وروز را در درس خواندن سپري ميكنند ، برخي هم هم از نعمت سواد محروم اند در پيشه زراعت مشغول اند عده اي هم بعد از مهاجرت هاي طولاني كه به كشورشان بازگشتند و كسب هاي كه در زمان مهاجرت آموخته اند به كشور خود صادقانه ارايه ميكنند.
همچنان نظريات شما را در خصوص اين مقاله خواهانم .

4

اکتبر

سلام به همه بازديد كننده گان محترم

من يكي از جوانان افغان مثل شما هستم و تلاش كردم كه وبلاكي بسازم كه نظرياتم را با شما شريك سازم .
پس در تحقق بخشيدن اين آرمان ياري ام كنيد .