13

اکتبر

فرادي افغانستان توسط كي ها رقم خواهد خورد.

بدون شك آينده افغانستان به جوانان لايق امروز تعلق دارد واين جمله را نيز ريس جمهور كشور حامد كرزي در دومين نشست اجلاس شوراي جوانان افغانستان كه در 15-6-1390برگزار شده بود ابراز داشت.
در اين جلسه حامد حامد کرزی در دیدار با شماری از جوانان افغانستان پيرامون آموزش جوانان افغان تاکید کرد. وي در مورد مشكلات فعلي افغانستان نيز سخن رانده و گفت كه سرمنشه اين همه مشكلات افغانها در جامعه افغاني ناشي از عدم تعليم جوانان و استفاده به شكل معقول از مفكوره هاي واستعداد هاي اين نسل است. او نيز به ادامه تحصيل جوانان تاكيد كرد.
افغانستان يك كشور جنگ زده است . نشيب و فرازهاي بسياري را اين كشور پيموده است مورد هجوم بسياري از جهان طلبان قرار گرفته است. ولي اكنون نياز به اشخاصي دارد كه از اين گرداب ويراني اين كشور را بكشد.بدون ترديد اين اشخاص فعال فردا،جوانان افغان برحال ميباشند.يعني به نظر من آينده افغانستان به دست اين نسل نوپا و تازه مفكوره رقم خواهد خورد.
در حال حاضر هر كشور كه بخواهد چه صدمه اقتصادي چه فرهنگي وچه اجتماعي به افغانستان برساند ،در اين تصميم اش موفق ميگردد. زيرا نه اين ملت در اين كشور كساني دارد كه منفعت ملت را بالاي منفعت شخصي خود ترجيح دهد، نه نسل را دارد كه از تعليم بهره مند باشد، و نه جوانان را دارد كه از تجربه هاي مثمر برخوردارباشند.پس در هر صورت از هرنگاه جامعه افغاني از جمله جامعه هاي كه فاقد حقوق خود اند به شمار ميرود.
افغانستان اگر كه از هرنگاه چه از نگاهي انتظامي و اقتصادي غني باشد. بازهم در مقابل تجاوز هاي فكري كشور هاي اشغال گر شكست ميخورد .زيرا پول و قدرت كاري را به موفقيت نمي رساند.در اين جا نياز بشتر به علم و هنر است تا زمانيكه افغانستان يك جامعه با سواد نداشته باشد به پيروزيي نايل نخواهد آمد. اين جامعه با سواد و متفكر با تلاش جوانان كه منافع مردم را بر منافع خود ترجيح دهند . ودر تلاش خدمت باشند، علم كمايي كنند ، هنر بياموزند به وجود خواهد آمد.
با در نظرداشت بر رسي اوضاع فعلي جوانان و مفكوره هاي كه اين نسل برا ي خدمت در اين كشور در سر خود مي پرورانند . به سراحت گفته ميتوانم كه اين نسل جديد داراي مفكوره وپاليسي خاصي است. و اگر اين نسل تعليم درست شود، زمينه تحصيل براي شان در خارج از كشور مهيا شود ، و بالاي اين نسل تلاش شود. نتيجه خوبي خواهد داشت زيرا موفقيت و پيروزي فرداي افغانستان از حالا در جبين اين نسل هويدا و آشكار است.

دیدگاهتان را بیان کنید!